Algemene Voorwaarden en herroepingsrecht

1. Identiteit: de verkoper en uitbater van de webwinkel is:

X²O Badkamers West- en Oost-Vlaanderen (hierna "X²O" genoemd), met maatschappelijke zetel te 8020 OOSTKAMP, Legeweg 157D, BELGIË, met als ondernemingsnummer BE0627.861.895, ingeschreven in het RPR Gent (afdeling Brugge),


T: 038 086 901

F: 038 086 901


info@x2o.be, www.x2o.be

Productaanbod: Betaalbare badkamers van budgetoplossingen tot luxe afwerkingen. Niet enkel badkamermeubilair, maar ook een brede keuze aan douches, kranen, baden, toiletten, radiatoren & accessoires.

2. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”) (beschikbaar op https://www.x2o.be) zijn, bij uitsluiting van alle andere (zo ook deze van latere datum vermeld op eender welk (elektronisch) document uitgaand van X²O), van toepassing op de rechtsverhouding tussen X²O en elke bezoeker en klant van de webwinkel van X²O alsook op elke levering ten gevolge van een aankoop verricht op deze webwinkel.

De klant is gehouden bij het plaatsen van een bestelling het daartoe voorziene vakje aan te vinken, waarmee hij te kennen geeft deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben gelezen en deze integraal te aanvaarden. Na het bevestigen van de bestelling zal de klant een email ontvangen, met als bijlage nogmaals de algemene verkoopsvoorwaarden, alsook een samenvatting van de bestelling onder de vorm van een pdf-bestand.

X²O kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik aanpassen, doch het zijn de algemene verkoopsvoorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van het sluiten van een verkoopovereenkomst tussen de klant en X²O, die hun overeenkomst verder beheersen. De algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

Geografisch toepassingsgebied

Deze webwinkel beperkt zich tot het geografisch gebied België. Zodoende geldt het aanbod van X²O enkel ten overstaan van klanten die een leveringsadres gelegen op Belgisch grondgebied hebben.

Materieel toepassingsgebied

Deze webwinkel richt zich enkel tot klanten die consumenten zijn (“klanten”). Verkoop aan personen (van welke aard dan ook) die aankopen met het oogmerk om door te verkopen of voor andere beroepsmatige of commerciële doeleinden is uitgesloten. X²O behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te verzoeken teneinde het oogmerk van een (verzoek tot) verkoop te kunnen bepalen en om een (verzoek tot) verkoop te weigeren indien zij reden heeft om aan te nemen dat zij voor beroepsmatige of commerciële doeleinden wordt gesloten.

3. Het totstandkomen van de overeenkomst.

De verkoopovereenkomst tussen X²O en de klant komt slechts tot stand op het ogenblik dat X²O deze heeft bevestigd via bevestigingsmail. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van de overeenkomst. De verkoopovereenkomst zal altijd bijgehouden worden door X²O en is gedurende het bestaan van de account van de eindgebruiker voor hem toegankelijk onder de rubriek “Mijn bestellingen”.

X²O behoudt zicht het recht voor bijkomende informatie te vragen aan de klant vooraleer de verkoopovereenkomst te sluiten (en dus te bevestigen), dan wel om te weigeren de overeenkomst met de klant af te sluiten X²O behoudt zich evenzeer het recht voor om het sluiten van een verkoopovereenkomst aan bijkomende door X²O te bepalen voorwaarden te onderwerpen in geval het gaat om grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of in geval problemen zijn opgetreden bij eerder tussen X²O en de klant afgesloten overeenkomsten.

Ook in geval X²O bijkomende informatie opvraagt of voorwaarden vastlegt, zal de verkoopovereenkomst pas tot stand komen nadat de klant deze voorwaarden heeft aanvaard en er navolgend een bevestigingsmail is verstuurd door X²O.

4. Betaling en eigendomsoverdracht

De betaling van de producten kan uitsluitend vooraf door middel van volgende betaalkaarten: VISA/MASTERCARD/BANCONTACT of via KBC/CBC, BELFIUS en ING HOME PAY.

Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over het internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.

Indien een betaling om welke reden ook achteraf zou worden geannuleerd vooraleer de levering heeft plaatsgevonden, zal X²O de keuze hebben om de koop alsnog te laten doorgaan, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan het bestaande herroepingsrecht van de klant, dan wel deze als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Een bestelling wordt hoe dan ook slechts uitgevoerd nadat een geldige en volledige betaling werd ontvangen.

5. Levering en leveringstijden

De leveringstermijnen aangeduid op de webwinkel zijn slechts indicatief. In de bevestigingsmail zal X²O opgeven op welke datum de levering zal plaatsvinden. Teneinde de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen, zal de transportdienst daags voor de levering telefonisch (liefst GSM) contact opnemen met de klant teneinde de tijdsperiode (van 2 uur) door te geven waarbinnen de levering zal plaatsvinden. De telefonische coördinaten zullen enkel worden gebruikt voor leveringsdoeleinden en worden onder geen beding aan derden doorgegeven.

Afwijkingen van de afgesproken leverdatum of het leveradres, kunt u ten laatste twee weken voor de voorziene leverdatum aanpassen via uw persoonlijke account onder "Mijn bestellingen". Selecteer daar de geplande levering en wijzig de leverdatum onder de rubriek "Leverdatum". Voor laattijdig uitstellen dient u contact op te nemen via info@x2o.be en wordt een leverkost van € 50 aangerekend.

Indien u niet aanwezig bent op de afgesproken datum om de goederen in ontvangst te nemen en er een tweede levering nodig is, dan dient u via info@x2o.be een nieuwe datum af te spreken. Hiervoor wordt een extra transportkost van € 50 aangerekend.De klant verklaart kennis te hebben genomen van de "aanhuislevertips" van X²O waarin de werkwijze van de levering wordt uiteengezet en waarin tips worden gegeven om de levering zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze “aanhuislevertips” worden mee verzonden met de bevestigingsmail en zijn eveneens consulteerbaar op de webwinkel.

Eigendoms –alsook risico-overdracht treedt in op het moment van de levering van de bestelde koopwaar. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen.

6. Herroepingsrecht

6.1 Algemeen

De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die door X²O vervaardigd zijn overeenkomstig specificaties van de klant. Dit herroepingsrecht is enkel van toepassing voor klanten zoals gedefinieerd in artikel 2 hierboven. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons (X²O Badkamers nv, Legeweg 157D, 8020 Oostkamp, 050/32.82.00, info@x2o.be) op de hoogte stellen van zijn of haar beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping zoals u hier kan terugvinden. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

6.2 Gevolgen van de herroeping

Als de klant de overeenkomst herroept, ontvangt deze alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van een keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld terug en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat X²O op de hoogte werd gesteld van de klant zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. X²O mag echter wachten met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen, of de klant heeft aangetoond dat hij/zij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. X²O betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de klant het besluit de overeenkomst te herroepen aan X²O heeft medegedeeld, aan X²O terug te zenden of te overhandigen. De klant is op tijd als hij/zij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn op rekening van de klant.

De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. X²O behoudt zich het recht om de waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, niet terug te betalen.

7. Productinformatie.

Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die verstrekt worden (op welke wijze dan ook) worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan.

X²O is niet aansprakelijk voor adviezen, druk-en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

Bij ieder product dat op de webwinkel te koop wordt aangeboden wordt de beschikbaarheid aangegeven. X²O doet er alles aan om deze gegevens correct en up to date weer te geven op de website, doch het kan voorvallen dat een bepaald product vooralsnog niet kan geleverd worden. Dit kan het gevolg zijn van (onvrijwillig vermelde) verkeerde stockgegevens of van leveranciers die zich (al dan niet tijdelijk) in een situatie bevinden waarbij zij niet meer tot levering kunnen overgaan.

Mocht dergelijk geval zich voordoen, zal X²O er alles aan doen om de eindgebruiker zo snel mogelijk te verwittigen en een oplossing voor te stellen.

8. Garantiebepalingen.

U mag verwachten dat de door X²O geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden. Op elk product geldt minimaal de wettelijke garantie zoals bedoeld door artikel 1649bis e.v. van het Belgisch Burgerlijk Wetboek en dit gedurende een periode van 2 jaar na levering. Deze termijn vangt aan daags na de levering op het leveringsadres zoals opgegeven door de eindgebruiker. Het kasticket (of factuur) én de leveringsbon gelden als enige vorm van garantiebewijs en moeten kunnen voorgelegd worden om aanspraak te kunnen maken op de wettelijke garantieregeling. Verkopen aan niet-consumenten zijn uitgesloten van deze garantieregeling.

Bij levering dient de klant elke zichtbare schade (inclusief : beschadigde verpakking) steeds te vermelden op de leveringsbon. Bij gebreke daaraan zullen klachten omtrent zichtbare schade niet meer aanvaard worden.

Indien de klant na de levering, bij het openen van de verpakking een tekortkoming of beschadiging vaststelt, dient deze binnen de 72 uur na levering van de goederen schriftelijk gemeld te worden aan de klantendienst via onze website: www.x2o.be, Rubriek: Klantendienst, rechtsboven in de header.

De gegevens van het kasticket/leveringsbon zullen gevraagd worden bij het online invullen van het formulier. Om een vlotte afhandeling te verzekeren, is het bijvoegen van foto’s van de relevante beschadigde producten vereist. Klachten omtrent zichtbare schade die worden gemeld na het verstrijken van deze periode zullen niet meer aanvaard worden.

9. Overmacht.

In geval zich een situatie van overmacht voor doet, worden de leverings- en andere verplichtingen van X²O opgeschort gedurende de periode waarin deze situatie van overmacht duurt. Zo ook wanneer deze situatie zich pas zou voordoen nadat de leveringstermijn al was verstreken.

Indien deze periode van overmacht langer dan 8 weken aansleept, kunnen beide partijen ervoor kiezen om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen mits schriftelijke melding, zonder dat X²O of de klant een schadevergoeding aan elkaar zijn verschuldigd.

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van X²O onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen ten opzichte van de koper volledig of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichtingen in alle redelijkheid niet kan worden verlangd van X²O, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemersorganisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van producten aan X²O door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst van de producten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.

10. Prijzen.

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW maar zonder verzendkosten en transactiekosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de klant en worden weergegeven in het besteloverzicht. X²O kan de prijzen op elk ogenblik aanpassen (zonder afbreuk te doen aan reeds geplaatste bestellingen).

Promoties op artikelen zijn enkel geldig onder de voorwaarden en voor zolang deze geafficheerd staan op de webwinkel.

11. Intellectuele eigendomsrechten - verwijzingen.

De inhoud van de webwinkel van X²O, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan X²O of andere rechthebbende derden. Reproductie en/of gebruik ervan zijn niet toegelaten.

Het is mogelijk dat X²O op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. X²O is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.

12. Verwerking van persoonsgegevens

Wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website, wordt verwezen naar het Privacy- en Cookiebeleid zoals beschikbaar op www.x2o.be.

13. Beperking van aansprakelijkheid.

X²O is niet aansprakelijk voor indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, verlies van inkomsten, verlies van een kans, verlies van gegevens). De contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid van X²O is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling. Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van opzet, bedrog of grove fout door X²O of in geval van lichamelijke schade of dood die te wijten is aan X²O.

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven worden gemeld binnen de zeven werkdagen vanaf de levering van de goederen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot herstelling of omruiling van de geleverde goederen.

X²O kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade te wijten aan de levering van een gebrekkig dan wel niet-conform bevonden product. De klant doet in dat opzicht voor zoveel als nodig afstand van elke aanspraak tegen de verkoper, wiens aansprakelijkheid in geen geval verder gaat dan hetgeen is bepaald in de artikelen 1649quater en quinquies B.W..

De informatie op de website is algemeen en is niet bedoeld als persoonlijk aanbod en/of advies aan de bezoeker/gebruiker.

Ondanks grote inspanningen om dit te vermijden, kunnen zich toch onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. In dit geval, en bij tijdelijke onbeschikbaarheid van de website, zal X²O de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Behoudens hun grove of opzettelijke fout kunnen noch X²O noch haar personeelsleden of aangestelden aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Onjuistheden kan u steeds melden aan de beheerder van de website op het adres: info@x2o.be.De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. X²O geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

X²O kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

X²O verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

14. Taal

De verkoopovereenkomst kan gesloten worden in het Nederlands of het Frans, naar gelang van de keuze van de klant. De verdere gegevensuitwisseling zal navolgend in de gekozen taal verder gezet worden. Gezien de klant een taalkeuze dient te maken, zal hij zich na deze keuze niet meer kunnen beroepen op gebrek aan kennis van deze taal om de niet-toepasselijkheid van de verkoopovereenkomsten deze algemene verkoopsvoorwaarden (of onderdelen ervan) in te roepen.

15. Deelbaarheid

Indien enig onderdeel van een bepaling van deze algemene verkoopsvoorwaarden onwettig, ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar is of wordt heeft dit geen impact op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de rest van die bepaling of enige andere bepaling van de algemene verkoopsvoorwaarden.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze overeenkomst is enkel het Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met haar totstandkoming of uitvoering zullen uitsluitend gebracht kunnen worden voor de rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Voor zover de rechtbank van koophandel materieel bevoegd zou zijn, zal de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge bevoegd zijn. Deze bevoegdheid steunt op de plaats waar de overeenkomst tot stand komt, met name te Oostkamp.

17. Klachten en geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via de rubriek “klantendienst”, rechtsboven in de header of via info@x2o.be. We doen er alles aan om de klacht binnen de vijf dagen te behandelen.

Een klacht over een product, dienst of service van X²O kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce, te vinden op www.becommerce.be.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling, die wordt toegelicht onder artikel 6 van de BeCommerce Gedragscode, terug te vinden op www.becommerce.be.

Daarnaast kunnen klanten ook gebruik maken van het Europese Online Dispute Resolution (ODR)-platform van de Europese Commissie (te consulteren via https://webgate.ec.europa.eu/odr/) om hun geschillen met betrekking tot via de webwinkel aangekochte goederen buitengerechtelijk te beslechten.

18. Gedragscodes

X²O onderschrijft de gedragscode van BeCommerce. Deze kunt u hier terugvinden.

Klik hier om de Algemene Voorwaarden op te slaan.