Wedstrijdreglement WINactie Facebook ‘WIN 1 van de 6 LUSH paketten!’

1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door X²O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp (ondernemingsnummer: 0627.861.895); hierna genoemd X²O of wedstrijdorganisator.

1.2 De wedstrijd loopt van 11/11/2019 tem 27/11/2019 (middernacht). 

1.3 Dit reglement is geldig voor de Favebook wedstrijd gecommuniceerd via volgende kanalen: @x2obadkamers, @x2obadkamersnederland, @x2osalledebains

1.4 Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die X²O organiseert via haar bovengenoemde kanalen.

1.5 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en akkoord te zijn met de volledige inhoud.

1.6 Maximum 1 deelname per persoon.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan een (online) wedstrijd van X²O, met uitzondering van medewerkers van alle vestigingen van X²O en familie in 1stegraadsverwantschap.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat X²O ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan de toekenning van een prijs worden herroepen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd.

2.5 Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De wedstrijd loopt van 11/11/2019 tem 27/11/2019 (middernacht).

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten volgende acties ondernomen worden:

  • like de X²O facebook pagina
  • neem een originele foto van een badeend in je badkamer
  • upload deze als reactie onder het geposte bericht met de melding #GaVoorMeerBadkamer
  • De 6 origineelste, leukste en/of grappigste foto’s winnen elke 1 LUSH pakket.
  • De profielinstellingen van de deelnemer moeten toelaten dat we zijn/haar reactie kunnen ontvangen.

3.3 Het bepalen van de winnaars gebeurt 1 werkdag na het afsluiten van de wedstrijd. De winnaars worden anoniem gekozen door een onafhankelijke jury bestaande uit 3 leden van het Marketing team van X²O.

3.4 De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Facebook platform en via e-mail. Dit bericht zal een link bevatten naar een invulformulier waarin de winnaars hun contactgegevens dienen in te vullen en waarin de winnaars zich door middel van het aanvinken van een selectievakje uitdrukkelijk akkoord dienen te verklaren met het wedstrijdreglement, alsook verklaren kennis te hebben genomen van de privacy policy van X²O. Indien de winnaars deze gegevens niet doorsturen binnen de 3 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid. De prijs kan slechts aan de winnaars worden toegekend wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

3.5 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.

3.6 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN

4.1 De prijzen omvatten 6 LUSH pakketten.

4.2 De winnaars krijgen de prijs thuis toegestuurd.

4.3 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere dringende redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.4 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.7 Indien de prijzen voorwerpen betreffen waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behalve in geval van opzet, bedrog of zware fout in hoofde van de organisator en behoudens gevallen van lichamelijke schade of overlijden, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.2 X²O behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik eenzijdig op te schorten of in te trekken indien zij zich daartoe gedwongen ziet omwille van wettelijke of andere dwingende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

5.3 X²O is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.4 X²O behoudt zich het recht voor om een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen aangekondigd worden via de website van X²O.

6. PERSOONSGEGEVENS EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers welke door de deelnemers aan X²O doorgegeven worden in het kader van de wedstrijd, kunnen in de bestanden van X²O opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden mits de deelnemer zich daarmee akkoord verklaard heeft. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonsgegevens van de winnaar zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy: is www.X²O.be/nl/privacy-cookiebeleid of www.X²O.be/fr/politique-vie-privee-cookies of www.X²O.nl/privacy-cookiebeleid

6.2 Door het in ontvangst nemen van de prijs, gaat de winnaar akkoord met het gebruik door de organisator van zijn of haar naam en winnende foto in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN PORTRETRECHTEN

7.1 De deelnemers garanderen de authenticiteit van de foto die ze posten op Facebook voor de wedstrijd. De deelnemers garanderen dat zij over alle auteurs- en portretrechten op de winnende foto beschikken en geven X²O het recht om deze te gebruiken in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd in België of Nederland, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

7.2 De winnaars garanderen dat de winnende foto’s geen enkel intellectueel eigendomsrecht of portretrecht van een derde schenden en zullen X²O dan ook integraal schadeloos stellen en vrijwaren tegen elke aanspraak van een derde tegen X²O wegens schending van diens intellectuele eigendomsrechten of portretrechten.

8. MEDE-ORGANISATOREN

8.1 Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van X²O te worden gelezen als verwijzend naar zowel X²O als de mede-organisator(en).

9. KLACHTEN

9.1 Klachten omtrent deze wedstrijd kunnen schriftelijk bezorgd worden aan X²O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp, t.a.v. Marketing Departement, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

10. TOEPASSELIJK RECHT

10.1 Tenzij waar verboden, zijn alle geschillen betreffende de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht.

10.2 Tenzij waar verboden, zijn de rechtbanken van Brugge (België) exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig wedstrijdreglement.