Wedstrijdreglement: ‘Wil jij er ook eendje winnen?!'

1. INLEIDING

1.1 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door X2O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp (ondernemingsnummer: 0627.861.895); hierna genoemd X2O of wedstrijdorganisator.

1.2 De wedstrijd loopt van 14/01/2021 tem 30/01/2021 om 15u.

1.3 Dit reglement is geldig voor de X²O wedstrijd gecommuniceerd via volgende kanalen:

1.4 Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die X²O organiseert via haar bovengenoemde kanalen.

1.5 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het reglement en akkoord te zijn met de volledige inhoud.

1.6 Maximum 1 deelname per persoon.

   

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België of Nederland, deelnemen aan een (online) wedstrijd van X2O, met uitzondering van medewerkers van alle vestigingen van X2O en familie in 1stegraadsverwantschap.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat X2O ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan de toekenning van een prijs worden herroepen.

2.3 Een deelname is pas geldg wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in dit reglement.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd.

2.5 Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

    

3. WEDSTRIJDVERLOOP “Wil jij er ook eendje winnen?!”

3.1 De wedstrijd loopt van 14/01/2021 tem 30/01/2021 om 15u.

3.2 Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten volgende acties ondernomen worden:

  • 1 wedstrijdvraag beantwoorden
  • 1 schiftingsvraag beantwoorden

3.3 Het bepalen van de winnaar gebeurt uiterlijk 10 werkdagen na het afsluiten van de wedstrijd op X2O.be / X2O.nl.

3.4 De deelnemer die het juiste antwoord geeft op de wedstrijdvraag in combinatie met een goede inschatting van de schiftingsvraag zal worden aangewezen tot winnaar. Indien geen enkele deelnemer het exacte aantal deelnemers correct heeft, zal de deelnemer die het dichtst het juiste antwoord benadert, worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan  een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar de deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

3.5 Het antwoord op de wedstrijdvraag  is ja of nee. Indien iemand beide antwoorden aanduidt, wordt het antwoord als ongeldig beschouwd.

3.6 De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via mail. Indien de winnaars de prijs niet claimen binnen de 3 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid. De prijs kan slechts aan de winnaars worden toegekend wanneer bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

3.7 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.

3.8 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

   

4. PRIJZEN

4.1 De hoofdprijs omvat een grote badeend die wordt gesigneerd door het volltallige team van Baloise Trek Lions

4.2 De hoofdwinnaar krijgt de eend persoonlijk overhandigd in een x2block-drag-id-text-__name__8212o winkel naar keuze. 

4.3 Een niet afgehaalde prijs op datum van afspraak komt te vervallen in hoofde van de winnaar en komt automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

4.4 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien door de winnaar geen geldige contactgegevens werden opgegeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.5 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere dringende redenen, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

4.6 De prijs is onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

4.7 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behalve in geval van opzet, bedrog of zware fout in hoofde van de organisator en behoudens gevallen van lichamelijke schade of overlijden, kan de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.2 X²O behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik eenzijdig op te schorten of in te trekken indien zij zich daartoe gedwongen ziet omwille van wettelijke of andere dwingende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

5.3 X²O is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.4 X²O behoudt zich het recht voor om een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen. Dergelijke wijzigingen zullen aangekondigd worden via de website van X²O.

    

6. PERSOONSGEGEVENS EN PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

6.1 De persoonsgegevens van de deelnemers welke door de deelnemers aan X²O doorgegeven worden in het kader van de wedstrijd, kunnen in de bestanden van X²O opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden mits de deelnemer zich daarmee akkoord verklaard heeft. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonsgegevens van de winnaars zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonsgegevens wordt beschreven in de privacy policy: is www.x2o.be/nl/privacy-cookiebeleid of www.x2o.be/fr/politique-vie-privee-cookies of www.x2o.nl/nl/privacy-cookiebeleid

6.2 Door het in ontvangst nemen van de prijs, gaan de winnaars akkoord met het gebruik door de organisator van zijn of haar naam en winnende foto in iedere advertentie en publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd of soortgelijke latere wedstrijd, in elk media of formaat, gekend op dit moment of later ontwikkeld, inclusief maar niet beperkt tot het internet, op ieder tijdstip en voor een periode van 2 jaar, zonder verdere compensatie of kennisgeving.

   

7. MEDE-ORGANISATOREN

7.1 Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van X2O te worden gelezen als verwijzend naar zowel X2O als de mede-organisator(en).

    

8. KLACHTEN

8.1 Klachten omtrent deze wedstrijd kunnen schriftelijk bezorgd worden aan X2O Badkamers NV, Legeweg 157 D , 8020 Oostkamp, t.a.v. Marketing Departement, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

   

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Tenzij waar verboden, zijn alle geschillen betreffende de wedstrijd zijn onderworpen aan Belgisch recht.

9.2 Tenzij waar verboden, zijn de rechtbanken van Brugge (België) exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de uitvoering, de naleving en de interpretatie van huidig wedstrijdreglement